Svátek má: Nataša

Komentáře

Kateřina Konečná

předsedkyně KSČM

Když se škrtne „ne“

Konec minulého roku do značné míry ovládla nevůle ze strany vedení Evropského parlamentu umožnit některým výborům vyjádřit se ke smlouvě CETA.

Tlak malých frakcí a občanské společnosti však zaznamenal úspěch, když bylo umožněno několika výborům ke smlouvě kritickým se k ní vyjádřit, a nakonec o svých doporučeních Parlamentu i hlasovat. Radost progresivních sil však byla vystřídána šokem, když sociální demokraté zase jednou zradili své voliče a občany EU.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 12.1.2017 hlasoval o svých doporučeních Parlamentu a nutno podotknout, že se jednalo o zprávu ke smlouvě CETA nelítostně kritickou. Výbor zdůraznil, že: „S uplatňováním dohody CETA hrozí, že budou oslabeny mj. následující normy, které výbor ENVI považuje za zásadní: neschválení účinných látek a maximální limity EU pro rezidua pesticidů; regulační opatření týkající se endokrinních disruptorů; integrovaný přístup EU k bezpečnosti potravin; dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.“

Výbor si také povšiml, že mnoho jeho požadavků na smlouvu bylo zcela ignorováno a jejich výčet je skutečně zarážející: „není zohledněna zásada předběžné opatrnosti – opatrnost je místo toho podmíněna odkazem na mezinárodní dohody, z nichž žádná tuto zásadu neobsahuje; regulační spolupráce – ačkoli je dobrovolná – se nevztahuje jen na jasně vymezené odvětvové oblasti, kde mají USA a EU podobnou úroveň ochrany nebo kde by se dala očekávat harmonizace podle vyšších standardů, ale zahrnuje vše; obsahuje ustanovení týkající se těchto oblastí: o služby veřejné zdravotní péče – ustanovení, která de facto omezují svobodu vlád přijímat politická rozhodnutí; o GMO – ustanovení, která jsou navíc koncipována tak, že oslabují právní předpisy EU týkající se GMO, jejich uplatňování a budoucí vývoj; zahrnuje spolupráci v oblasti chemických látek – čímž zapojuje jednoho z nejsilnějších oponentů nařízení REACH do jeho provádění; zahrnuje veřejné a sociální služby na základě negativního seznamu; neobsahuje žádná závazná ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat a namísto toho prosazuje zvýšení objemu obchodu bez řádných záruk ochrany zvířat; zahrnuje systém soudů pro investice, mechanismus řešení sporů, který uděluje zahraničním investorům souběžnou příslušnost, což výrazně oslabuje svrchovaná práva EU a jejích členských států.“


Zcela proto dával smysl závěr návrhu: „Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu neudělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.“ Jednoduchý a při všem již řečeném zcela logický závěr. Sešly se všehovšudy čtyři pozměňovací návrhy, které žádaly o totéž - aby výbor přes všechny přesvědčivé výhrady smlouvu CETA podpořil a z „neudělit souhlas“ se stalo „udělit souhlas“.

Sociální demokraté se v Evropském parlamentu sice dušují, že jejich velká koalice s lidovci a románek s Komisí skončil, ale přesto opět zradili a smlouvu, která podle samotného textu doporučení „nutně povede ke zhoršení situace bez ohledu na jakákoli písemná ujištění týkající se práva regulovat“, podpořili. Zcela tak podkopali principy národní suverenity a dali nadnárodním korporacím krásný novoroční dárek, za který budeme biti úplně všichni. 

Sociální demokraté nám tedy opět ukázali, že nestojí na straně lidí, a dokonce ani suverénních států. Stojí na straně korporací a hájí jejich zájmy. ČSSD teď bude smlouvu CETA prosazovat i na půdě české Poslanecké sněmovny, a to i přes všechna rizika, která tato smlouva přináší. Považuji to za akt naprosté bezpáteřnosti a odporné zbabělosti, ale to koneckonců není nic, na co bychom si již od sociálních demokratů nezvykli.

Kateřina Konečná
 

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?